Ego kao niže i više Ja

KNJIGE: FILOZOFIJA, RELIGIJSKA FILOZOFIJA, PSIHOLOGIJA, DUHOVNOST

Cena:700,00RSD

Knjiga razmatra Ego kao jedno i jedinstveno čovekovo Ja koje se očituje kao telo, duša i duh. Ovo trojstvo u stvari predstavlja jedinstvo raznih aspekata (delanja, osećanja, mišljenja) čovekovog Ja. Ego ili Ja pri tome jeste identitet svih ovih aspekata. Kao takav, Ego ili čovekovo Ja se manifestuje na dva nivoa - nižem, zemaljskom i višem, božanskom. Veći deo knjige sadrži izlaganje Platona, Plotina i Aristotela o duši i samim tim njihovo shvatanje odnosa duše, duha i tela.

e-knjiga se šalje putem e-maila na upit